Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - Services - Trainings - Writing Competitive Project Proposals Armenian
Writing Competitive Project Proposals

General Description

This training is addressed to representatives of non-profit organizations as well as individuals who would like to improve and develop their skills in proposal writing. Apart from main project components, the training also covers the types and requirements of different funding organizations. The training would be most useful for those individuals and organizations which already have project idea and would like to design competitive proposal.

As a result of the training the participants will:

 • be able to define major components of project proposal, 
 • get experience in developing specific parts of project proposal, 
 • distinguish types of donor organizations, 
 • practice project presentation skills.

Training topics and methods

The training covers the following topics:

 • Project Idea 
 • Project Initiation 
  • need assessment 
  •  planning 
 • Project proposal components 
  • problem description 
  • project goal and objectives
  • project activitie
  • beneficiary group 
  • monitoring and evaluation 
  • sustainability of the project 
  • implementing team 
  • Gantt chart (timetable) 
  • budget
 • Fundraising for Projects 
  • donor types 
  •  usual requirements and procedures 
  •  verbal presentation of the project

The training is conducted in an interactive manner, using methods of presentation, individual and group work on developing some parts of a proposal, exercises and discussions.

Training Duration and Price

The duration of open (announced) training is 12 hours; the fee is 25300 per person (without VAT). The duration of ordered training is defined on the basis of client needs and preferences. The cost for one hour of ordered training is 12000-14000 AMD (without VAT).


Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.