Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - Services - Trainings - Collaboration with Mass Media Armenian
Collaboration with Mass Media

General description

This training is addressed to heads and representatives of non-profit organizations who are involved in PR of the organization, as well as those who want to develop their skills and knowledge in collaboration with mass media.

As a result of training the participants will:

 • General knowledge on public relations and its implementation tools 
 • Understand the features and benefits of working with mass media 
 • Identify the types and genres of mass media and their specifics 
 • Learn the main principles of working with journalists 
 • Be able to develop a press release 
 • Gain skills and experience in providing interview 
 • Become experienced in organizing press conference 
 • Learn some legislative provisions related to mass media collaboration

Training topics and methods

The training covers the following topics: 
 • Public relations – PR, definition and implementation tools 
 • The necessity of developing PR plan in advance: how to develop? 
 • Organizing media work 
 • Types of mass media and their characteristics 
 • Media genres: when and in what genre the event should be presented? 
 • Working with mass media and journalists 
 • Press release: the main principles 
 • Skills of providing interview 
 • Organizing a press conference 
 • Legislation on NGO – mass media relations

Participants are provided with printed materials with brief content of training topics and concrete examples of discussed materials. Training methods include presentation of slide shows, discussions, questions and answers, practical exercises on different topics, video shooting, review and discussion of practical work.

Training duration

The open (announced by CDPF) training duration is 12 hours. Ordered course duration is determined based on customer needs and preferences. The price for ordered training is 12000-14000 AMD (net) per hour.


Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.