Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - Services - Trainings - Project Narrative Reporting Armenian
Project Narrative Reporting

General Description

Effective reporting system is an important component in project management system. It helps to identify the work conducted, to make use of the lessons learnt to plan the further activities in an appropriate manner, as well as contributes to the transparency and accountability of the organization. This training is addressed to organizations and individuals involved in project implementation, are responsible for project reporting and report presentation, and/or would like to improve their knowledge and skills in project activity reporting.

As a result of the training the participants will:
• get acquainted with types of reports presented in different stages of the project, 
• learn general principles and approaches of reporting, 
• find out structural elements of project activity reports, 
• differentiate the main stages of project activity reporting, 
• gain tools of gathering information for reports, 
• be able to work with different formats of presenting and using project reports.

Training Topics and Methods

The following topics are included in the training:

1. The necessity of project activity report 
2. Using project reporting in various stages of project management 
3. Main structural elements of project report 
• title page 
• planned and implemented activities 
• problems and solutions 
• achievements 
• activities planned for next period 
• materials produced and other attachments 
4. Main stages of report preparation 
• data collection 
• data processing 
• presenting data in the report 
5. Approaches for project report presentation and use

During the training, printed materials on the training topic and examples are given to the participants. The training is conducted in an interactive manner, using methods of presentation, group work, exercises and discussions.

Training Duration and Price

The duration of open (announced) training is 6 hours; the fee is 16800 AMD per person (without VAT). The duration of ordered training is defined on the basis of client needs and preferences. The cost for one hour of ordered training is 12000-14000 AMD (without VAT).Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.