Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - Services - Trainings - Human Resource Policies and Procedures Armenian
Human Resource Policies and Procedures

General Description

Policies and procedures are undeniable part of human resource management and are more and more valued by companies that put high importance to effectiveness as they help to prevent workspace conflicts, follow legal requirements, manage performance better and regulate organizations paperwork.

This training is addressed to small and medium business managerial staff and human resource personnel, who value the importance of human resource (HR) management policies and procedures, and would like to get primary knowledge on their types, steps of development and input in organization, content of some policies and procedures.

As a result of the training the participants will: 

 • get knowledge on the benefits of HR management policies and procedures. 
 • define main policies and procedures in HR management
 • know the steps of developing and inputting HR management policies and procedures in the organization.

Training Topics and Methods

 1. What are policies and procedures? How are they used in organizations? 
  a. the concept of HR management 
  b. issues faced in HR management and benefits of regulation 
  c. policies and procedures as tools of regulation and issue-solving
 2. HR management policies and procedures 
  a. recruitment and selection policies and procedures 
  b. performance appraisal policies and procedures 
  c. similarities and differences of policies and procedures
 3. How to develop policies and procedures 
  a. collecting information 
  b. drafting, discussing, and approval 
  c. dissemination and training d. monitoring and update

The training will be conducted in an interactive manner, including presentation, group work, individual tasks and exercises. Handouts with concise information on the topic are distributed during the training.

Training Duration and Price

The duration of open (announced) training is 6 hours; the fee is 16800 per person (without VAT). The duration of ordered training is defined on the basis of client needs and preferences. The cost for one hour of ordered training is 12000-14000 AMD (without VAT).Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.