Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News - Archive Armenian
Job opportunity
more
Go top  Go top
Հրապարակվել է Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների Կայունության ցուցանիշի 20-րդ թողարկումը
more
Go top  Go top
ՔՀԿԱՄՈՒՐՋ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅՈՒՄ

ՔՀԿամուրջ ծրագիրը սիրով հրավիրում է հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին գրանցվելու ծրագրի գործընկերների բազայում: ՔՀԿամուրջ ծրագրի նպատակն է սփյուռքի ներուժի և փորձառության միջոցով աջակցել հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը:

Գրանցված կազմակերպությունները հնարավորություն կունենան օգտվել տվյալ ոլորտին առնչվող կարողությունների զարգացման վերապատրաստման դասընթացներից, ստանալ սփյուռքի և հայաստանյան փորձագետների անվճար աջակցություն, մասնակցել հասարակական կազմակերպությունների կառավարման հավաստագրված ակադեմիական ծրագրին, դիմել փոքր դրամաշնորհներ ստանալու համար, ընդգրկել իրենց կազմակերպությունների խորհրդում նշանավոր անհատների` որպես բարի կամքի դեսպաններ:

Ձեր կողմից տրամադրված տվյալներն օգտագործվելու են բացառապես վերոնշյալ ծրագրի շրջանակներում: Գրանցվելու համար խնդրում ենք հետևել հղմանը. http://bit.ly/bridge4csos

Հարգանքներով` 
ՔՀԿամուրջ ծրագրային թիմ

Հ.Գ. 
ՔՀԿամուրջ ծրագրի կամ այս հայտարարության մասին ավելին տեղեկանալու համար կարող եք գրել ծրագրի պատասխանատու Լորանս Ռիտերին laurencer@agbu.am էլեկտրոնային հասցեով կամ զանգահարել 060 722 232 հեռախոսահամարով:


more
Go top  Go top
Great opportunity to support the development of civil society in Armenia.
Become the boardmember of Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) and have your input in development of truly democratic Armenia. 
Who are we looking for?
• People, who are interested and have experience in civic development;
• Have some experience in strategic development and planning of organizations;
• Have time and energy (about 8-10 hours monthly) and are willing to spend them on further development of the leading Armenian civic organization.
more
Go top  Go top
Merry Christmas and Happy New Year
more
Go top  Go top
Հանրային քաղաքականության մոնիթորինգի մասնակցային մեթոդներ դասընթացի մասնակցության հրավեր

more
Go top  Go top
Հասարակական կազմակերպությունների կառավարման ձեռնարկ՝ հայերեն թարգմանությամբ

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, «Հետաքննող լրագրողներ» հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը: