Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
Orange Volunteer Week

Orange Armenia and the Orange Foundation are happy to announce a new initiative – Orange Volunteering Week!

Orange Armenia and the Orange Foundation  employees are ready to dedicate some of their time to various NGOs in Armenia from September 17 to 24.

Do you need someone to tweak your website, promote your presence on social media, help you make a presentation, lead a small workshop on internet skills and so on?  Orange Armenia volunteer could be just the right person!

Orange Armenia and the Orange Foundation are asking those of their employees who are ready to volunteer to state their areas of interest – they will match those with the needs you  present below and hopefully your organization will have your very own Orange Armenia volunteer for a few hours soon.

Please note, that we may not be able to meet all the needs presented to us by each of the NGOs that apply.

Please answer the questions below and send them to nazareth.seferian@orange-ftgroup.am e-mail  by 12 noon on Monday, September 10

  • What is the name of your organization?
  • Who is the contact person from your organization for this initiative and his/her position?
  • Please provide the contacts (address, e-mail address and telephone number) for your organization and the person mentioned above.
  • How much time will the Orange Armenia volunteer have to dedicate to your organization in the week of September 17-24?
  • What tasks will the Orange Armenia volunteer be asked to do?
  • What special skills should the Orange Armenia volunteer have to do these tasks?

Contact person: Nazareth Seferian, Orange Armenia CSR and Philanthropy Expert phone: + 374 10 51 35 51 mobile:+ 374 95 98 86 05 fax: + 374 10 56 06 19.

THANK YOU!

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.