Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Կամավորների ներգրավումը ՀԿ գործունեության մեջ ներածական դասընթաց
...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
"Public Relations and Collaboration with Mass Media" training

General Description

This training is addressed to heads and representatives of non-profit organizations who are involved in PR of the organization, as well as those who want to develop their skills and knowledge in collaboration with mass media. As a result of training the participants will have a general understanding of the following:

 •  internal and external communication;
 •  requirements for PR department and PR specialists;
 • the role of PR in different levels of marketing;
 •  PR tools - the basic principles for effective work with media in particular.

The training covers the following topics:

 1. Communication-communication model and features; effective communication;
  - formulation of the message;
  -internal and external communication.
 2. Public relations
  -PR, history, definition and principles;
  -PR specialist’s characteristics, personal qualities and professional skills.
 3. PR in different levels of marketing; similarities and differences
  -PR and Management, PR and Marketing, PR and Advocacy, PR and Sales Promotion, PR and Publicity, PR and Advertising.
 4. PR tools
  -Promotions, presentation, exhibition, conference, briefing, reception;
  -Effective collaboration with Mass media Participants are provided with printed materials with brief content of training topics and concrete examples of discussed materials.

Training methods include presentation of slide shows, discussions, questions and answers, practical exercises on different topics with video shooting, review and discussion of practical work.

The training is delivered by Haykuhi Gevorgyan, who has several years’ experience of working as media responsible and PR consultant in state and non-profit sectors, as well as provided a number of trainings and consultations in this field. The language of the training is Armenian.

Location and Dates The dates of the training are November 7, from 11.00 to 15.30 (total duration - 4 hours). The training will be held at Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) office, at 11/5 Proshyan Street, Yerevan.

Registration Cost and Procedure Participation fee 10000 AMD without VAT (12000 AMD including VAT).The fee includes cost of handouts, lunches and coffee breaks. For more than one participant from the same organization a 10% discount is provided starting from the second participant’s fee.

To register for the training, please fill in the registration form and send to training@cdpf.am  by November 5, 2012.

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.