Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
Introduction to Organizational Development Planning and Management Training

Civic Development and Partnership Foundation

Invites you to take part in

Introduction to Organizational Development Planning and Management

Training

General Description

This training is addressed to representatives of non-profit organizations and business companies who recognize the role of organizational development in the organizational effectiveness and rational resource management.

As a result of the training the participants will:

  • get familiar to main concepts and components of organizational development (OD),
  • be able to define the level of their organizations’ development in general, as well as strengths and weaknesses in order to take appropriate measures,
  • acquire general knowledge on OD areas,
  • find out the role of OD in the context of organization’s success.

Training Topics and Methods

The training covers the following topics:

  • Organizational Development concept, its role in the organizational life,
  • Organizational Development areas;
  • Introduction to Organizational Development Planning and Management, including strategic planning, human resource management, leadership, communication and information, project management systems, the spheres of regulations and procedures.

The training will be conducted in an interactive manner, including presentation, group work, individual tasks and exercises. Handouts with concise information on the topic are distributed during the training.

The training will be delivered by Tatevik Margaryan, who has both theoretical and practical knowledge in the field, as well as about 8 years experience in providing consultations to various organizations in the area of organizational development, conducting OD assessments and planning capacity-building programs. Those who successfully participated at the training will be awarded by completion certificate. The language of the training is Armenian.

Location and Dates

The duration of the training is one day, 4 hours: December 18, from 10.00 to 14.30. The training will be held at Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) office, at 11/5 Proshyan Street, Yerevan.

Registration Cost and Procedure

Participation fee is 10000 AMD for a person without VAT (12000AMD included VAT). The fee includes cost of handouts and coffee breaks. For more than one participant from the same organization a 10% discount is provided starting from the second participant’s fee.

To register for the training please fill in the registration form and send to training@cdpf.am by November 16, 2012.

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.