Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
NGO Sustainability: Project and Financial Management Training

Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) and Association for Democracy Support and Human Rights (DEMAS) offer an exclusive opportunity for Armenian regional non-commercial non-state organizations to improve their knowledge and skills in Project and Financial Management and to get acquainted with international experience in this area through participation in a free two-day training on NGO Sustainability: Project and Financial Management.

About Training

The training covers the following topics:

  • Project management, application process, programme cycle
  • Financial management (fundraising, budget planning)
  • Finishing the project (monitoring, audit, evaluation)

The training will be conducted in an interactive manner, including discussions, brainstorming, and exercises. The training will be delivered by Sabina Dvořakova, DEMAS Executive Director and Maryna Puzdrova, DEMAS Project Manager/ Policy Officer.

The language of the training is English, consecutive translation to Armenian is provided.

Location and Dates

The duration of the training is two days: May 21, from 10.00 to 17.00, May 22, from 10.00 to 16.00. The training will be held at Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) office, at 11/5 Proshyan Street, Yerevan.

Application Procedure

The participation in the training is free: the selection of participants will be conducted on competitive basis. The training is primarily targeted at regional civil society organizations, though Yerevan-based organizations may apply to be considered in case if seats are available. The transportation fee for regional participants is provided by organizers (only public transportation fee will be covered). There is no reimbursement provided for overnight stay.

To apply for the participation in the training please fill in the application form (in Armenian) and send to training@cdpf.am by May 13, 2013. The applicants will be notified on the selection results by May 17, 2013.

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.