Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
EU-NGOs Project: Strengthening Environmental Governance by Building the Capacity of Non-Governmental Organizations (NGOs)

EU-NGOs Project: Strengthening Environmental Governance by Building the Capacity of Non-Governmental Organizations (NGOs)

The Global Environment Facility’s (GEF) Small Grants Programme in Armenia opens a call for project proposals in the framework of the “Strengthening Environmental Governance by Building the Capacity of Non-Governmental Organizations” project, funded by the European Union, implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) and delivered by the GEF Small Grants Programme (SGP)”.

Background:

The EU-NGOs Project “Strengthening Environmental Governance by Building the Capacity of Non-Governmental Organizations (NGOs)” is a global project funded by the European Union (EU), implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) and delivered by the Global Environment Facility’s (GEF) Small Grants Programme (SGP). The project aims to promote sustainable development and improved environmental management in target countries from two neighbouring regions of the European Region through more effective civil society participation in environmental governance.

The EU-NGOs Project will focus primarily on strengthening the internal and external capacities of NGOs and developing professional skills for environmental governance. It will do so by providing small grants to several NGO-led projects per participating country. The EU-NGOs Project will improve NGOs’ capacities to participate in an informed and skilled manner in environmental policy formulation and natural resource management, collaborate in decision-making on key issues, and represent the interests of citizens and communities in environment and sustainable development discussions and debates. By promoting coordination and knowledge exchange among NGOs and other partners the project aims to have a wider influence on civil society capacity to engage with governments in the tasks and activities of environmental governance.

Eligibility Criteria:

The project selection process for the EU-NGOs Project remains in line with established SGP standards, and open to all national NGOs. Consideration will be given to legally registered national NGOs in selected countries with an environmental mission, and which have an environmental track record or a strong interest in environmental policy in relation to their mission.

Budget:

Grant making under the EU-NGOs Project will follow the SGP Operational Guidelines, and the maximum amount for each grant project should not exceed the limit of US$ 50,000.

Duration:

The duration of each grant project should be 18 months or less, given the nature of capacity development projects.

Project proposals and support letters should be submitted to the UNDP/GEF SGP National Coordinator in Armenia. Project proposals might be sent via email to hovhannes.ghazaryan@undp.org or submitted in hard copy to the security of UN Country Office (14 P. Adamyan St.) to the attention of GEF SGP National Coordinator.

Deadline for application submission is 31 July, 2013.

EU-NGOs Project Application Form, Criteria for Grant-making and Typology of Potential EU-funded Projects and Grant Application Procedures are available are attached or available here.

 

For additional information please contact:

Hovhannes Ghazaryan

 

National Coordinator

GEF Small Grants Programme

P. Adamyan 14, Yerevan 0010
Tel.: (
+374 60) 530000 (ex. 116)
Fax: (
+374 10) 543811
E-mail: 
hovhannes.ghazaryan@undp.org 
URLs: 
http://sgp.undp.org, http://www.sgp.am

Svetlana Harutyunyan

 

Programme Assistant

GEF Small Grants Programme

P. Adamyan 14, Yerevan 0010
Tel.: (
+374 60) 530000 (ex. 117)
Fax: (
+374 10) 543811
e-mail: 
svetlana.harutyunyan@undp.org 
URLs: 
http://sgp.undp.org, http://www.sgp.am

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.