Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Կամավորների ներգրավումը ՀԿ գործունեության մեջ ներածական դասընթաց
...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
՛՛Effective NGO governance: basic principles՛՛ training

Civic Development and Partnership Foundation

Invites you to take part in

Effective NGO governance: basic principles

Training

General Description

This training is addressed to representatives of NGOs interested in learning the concept of NGO board, development ways, membership concept and types, acquiring certain tools of member’s engagement and avoiding most common mistakes in this process.

The following topics are covered by the training:

·         The role and importance of non-profit organizations,

·         The role of board and members in the organization,

·         Board definition, functions and responsibilities,

·         Ways of Board development, Board evaluation,

·         Communication between board and staff, roles mess,

·         Board committees, work descriptions,

·         Five prerequisites of the powerful Board

·         Membership definition, types of membership, right and responsibility framework.

·         Mechanisms of member’s engagement, relationships and communications with the board and the executive body.

The training will be held in an interactive manner, using individual and group exercises.

The training will be delivered by Karen Sargsyan, who has several years’ experience in developing strategic plans for non-profit organizations, as well as providing trainings and consultations in this field.

The language of the training is Armenian.

Location and Dates

The training will take place on October 4, 10.00 to 17.30 at Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) office, at 11/5 Proshian Street, Yerevan.

Registration Cost and Procedure

The training participation fee is 20 700 AMD per person. The fee includes cost of handouts and coffee breaks. For more than one participant from the same organization a 10% discount is provided starting from the second participant’s fee.

To register for the training please fill in the registration form and send to training@cdpf.am by October 2, 2013.

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.