Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
Training On Proposal Writing and Management

Civic Development and Partnership Foundation

Invites you to take part in

Proposal Writing and Management

Training

General Description

This training is addressed to representatives of non-profit organizations as well as individuals who would like to improve and develop their skills in proposal writing. The training would be most useful for those individuals and organizations which already have project ideas and would like to design competitive proposal.

As a result of the training the participants will:

·         Identify the major components of project proposal,

·         Learn the main principles and understand the logic behind writing project proposals,

·         Get experience in developing specific parts of project proposal.

Methods of presentation, individual and group work, exercises and discussions will be used for the training. Handouts will be provided with examples and theoretical materials.

The training is delivered by Diana Ter-Stepanyan, who has more than 9 years of experience in field of project design, implementation, and monitoring and evaluation, logical framework development, and providing trainings and consultations in this field.

Those who successfully participated at the training (at least 80% of the training duration) will be awarded by completion certificate.

The language of the training is Armenian.

Location and Dates

The duration of the training is 12 hours. The training will be held on November 14 and 15, from 10.00 to 17.00 at Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) office, at 11/5 Proshian Street, Yerevan.

Registration Cost and Procedure

The training participation fee is 28,600 AMD for a person. For more than one participant from the same organization, 10% discount is offered starting from the second participant.

To register for the training please fill in the registration form and send to training@cdpf.am by November 12, 2013.

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.