Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
Դասընթացների մասնակցության հրավեր

 ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (ԹԻՀԿ) Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, «Հետաքննող լրագրողներ» հասարակական կազմակերպության,  Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Բազելի կառավարման ինստիտուտի (ԲԿԻ, Շվեյցարիա) և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի (Հունգարիա) հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագիրը, որի նպատակն է ակտիվացնել քաղաքացիների ներգրավվածությունն ու վերահսկողությունը Հայաստանում թափանցիկություն ու հաշվետվողականություն խթանող բարեփոխումների գործընթացներում:

Ծրագրի շրջանակներում «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը և Բազելի կառավարման ինստիտուտը հրավիրում են կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության հարցերով շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների (ՔՀԿ) և ակտիվ քաղաքացիական խմբերի ներկայացուցիչներին մասնակցելու հետևյալ թեմաներով դասընթացներին.

  • Հանրային քաղաքականության մոնիթորինգի և ջատագովության մասնակցային մեթոդներ (մայիսի 4-6, 2015 թ.)
  • Հանրային ծրագրերի/նախաձեռնությունների կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման մեթոդներ (մայիսի 7-8, 2015 թ.):

Վերը նշված դասընթացներին մասնակցելու համար խնդրում ենք լրացնել կից դիմում-հայտը: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է ս.թ. ապրիլի 28-ը, ժամը 10:00-ը:

Դիմում-հայտերի հիման վրա կկատարվի ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչների ընտրությունը ըստ հետևյալ չափանիշների՝

  • Կազմակերպության ոլորտային փորձառությունը հանրային քաղաքականության  մոնիթորինգի, հետազոտության և ջատագովության գործընթացներում:
  • Կազմակերպության առաջիկա պլանները դասընթացի ընթացքում ստացված գիտելիքները կիրառելու ուղղությամբ:
  • Կազմակերպության պատրաստակամությունը/հնարավորությունը և մասնակցի կարողությունը ձեռք բերված գիտելիքները այլ ՔՀԿ-ներին և քաղաքացիական ակտիվ խմբերին փոխանցելու մեջ:

Դասընթացներից յուրաքանչյուրին մասնակցելու համար կընտրվի 20 մասնակից՝ ամեն կազմակերպությունից ոչ ավել քան մեկ հոգի: Դասընթացին մասնակցած ՔՀԿ-ները և նրանց ներկայացուցիչները հետագայում հնարավորություն կունենան ստացված գիտելիքների հիման վրա փոքր դրամաշնորհների միջոցով իրագործել իրենց գաղափարները:

Խնդրում ենք հայտերն ուղարկել christina@transparency.am  էլեկտրոնային փոստին` նամակի վերնագրում նշելով այն դասընթացի անվանումը, որին ցանկանում եք դիմել: Լրացուցիչ հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել 010 569589 կամ 010 569689հեռախոսահամարներով կամ գրել վերը նշված էլեկտրոնային փոստին:

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2000 թ.՝ ներկայացնելով Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլհամաշխարհային հակակոռուպցիոն շարժումը Հայաստանում: Կազմակերպության առաքելությունն է կոռուպցիան նվազեցնելու ու ժողովրդավարությունն ամրապնդելու ճանապարհով նպաստել լավ կառավարմանը Հայաստանում:

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.