Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Կամավորների ներգրավումը ՀԿ գործունեության մեջ ներածական դասընթաց
...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
Sociological Research Methods

Civic Development and Partnership Foundation

 Invites you to take part in
Sociological Research Methods

Description
This training is addressed to representatives of non-profit organizations and persons who want to get some knowledge and skills in planning, conducting and analyzing sociological researches.

The topics of the training are as follows:
- Developing sociological research program
- Sampling
- Qualitative and quantitative methods of information collection
- Designing questionnaire and conducting survey
- Data coding and input through Excel
- Designing charts and tables

The training will include practical work, group tasks, role-playing and discussions. Those who successfully participated at the training (at least 80% of the training duration) will be awarded by completion certificate.

The training will be provided by Arpine Hakobyan, who has sociological background and experience of organizing and conducting numerous researches, as well as experience in providing trainings and consultations in this field.

Location and Dates
The duration of the training is three days: November 19-20-21 from 11.00 to 17.00. The training will be held at Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) office, at 35 Jrashat Street (entrance from Zarobyan Str.), Yerevan.

Registration Cost and Procedure
Participation fee is 32600 AMD for a person without VAT (39120 AMD included VAT). The fee includes cost of handouts, lunches and coffee breaks.

For more than one participant from the same organization 10% discount is offered starting from second participant.

For registration form, please contact Tatevik Margaryan, CDPF Organizational Development and Training Specialist at tatevik@cdpf.am or cdpf@cdpf.am until November 17.

Note. the payment for the training shall be done within 5 days after the training. In case of canceling participation, the registered person should note CDPF about that at least one day before the seminar, and in this case no fee will be required.

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.